AZERBAYCANLI BİLGİNİN KASTAMONU ESERİ

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. NamiqMusalı’nın  2019 yılında Hz. Pîr Şeyh Şa’bân-ı Velî Kültür Vakfınca yayımlanan kitabı, sık sık gittiğim ve yüzlerce dostumun bulunduğu Azerbaycan ile Kastamonu arasında bir köprüyü aydınlatması açısından çok önemli bir çalışmadır:

Şeyh ZâhidGeylânîMenâkıbı/Şeyh Şa’bân-ı Velî’nin İrşad Silsilesinde Yer Alan Bir Mürşidin Yaşamı ve Öğütleri, Kastamonu 2019, 382 s.

Türbesi Azerbaycan’ın Lenkeran vilayetinde olan Şeyh ZâhidGeylânî’nin (1218-1301) hayatı, halvetîlik ve diğer tarikatlarla ilişkisi ve menâkıbının yer aldığı kitap kendisini yakından tanıdığım Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Taşğın’ın Takdim (s. 9-11) ve Prof.Dr. NamiqMusalı’nın Ön Söz’ü (s.13-14) ile başlıyor.

Prof.Dr. Ahmet Taşğın’ınTakdim yazısındaki şu satırlar dikkati çekiyor: “Azerbaycan topraklarının yetiştirdiği genç bilim adamı N. Musalı, öz vatanında türbesi bulunan bu büyük zata yönelik yaptığı bu çalışmayla ülkesine karşı hizmet borcunu ödemiştir. N. Musalı, bu gayretiyle Şeyh ZâhidGeylanî vesilesiyle de olsa Azerbaycan topraklarının önemli ve eşik oluşunu, Türk ve Müslüman dünyasına yeniden hatırlatmaktadır. Buna ilaveten menâkıbın bilinen yegâne nüshasının Kastamonu’da bulunmuş olması, tasavvuf tarihimizde önemli bir yer alan bu irfan merkezinin ehemmiyetine bir daha işaret etmektedir.  Ayrıca, Şeyh ZâhidGeylanî halkasının en önemli şahsiyetlerinden Halvetî Şeyh Şa’bân-ı Velî’nin türbesi de Kastamonu’da bulunmaktadır.”

Prof.Dr. Ahmet Taşğın’ın Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesinde görüp Musalı’ya haber verdiği bu yazma eseri okuyup inceleyip Hz. Pir’le ilgisini tespit eden Prof.Dr. Namiq Musalı kitabını şu bölümlerden oluşturmuş:

 • Giriş
 • Mevcut Literatürün Değerlendirmesi
 • Şeyh ZâhidGeylanî’nin Hayatı ve Faaliyetleri
 • Şeyh ZâhidGeylanî’nin Şahsiyeti ve Mirası
 • Şeyh ZâhidGeylanîMenâkıbı’nın Tavsifi ve Muhtevası
 • Şeyh ZâhidGeylanîMenâkıbı’nın Transkripsiyonu
 • Sonuç
 • Kaynakça
 • Ekler

 

Şeyh ZâhidGeylanî’nin öğütlerinden, özlü sözlerinden bir seçme yapılıp kitabın arka kapağına konmuş. Bu sözlerden bir kısmını hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz:

 • “Nefsin arzularından hazer edesin ki nefsin kuvvet tutmaya. Zira ki sana nefsinden katı düşman yoktur.
 • Hakk’ın yolu sabırla katolur.
 • Dünya bir tufandır ki âdemîleri gark eder. Enbiyânın ve evliyânınnasihatı Hz. Nuh’un gemisi gibidir.
 • Meyvesi sevgi olacak bir ağaç dik. Semeresi kin olacak bir kökü ekme.”

 

Dördüncü söz ne kadar anlamlı ve güzeldir.

Prof.Dr. Namiq Musalı, Kastamonu Üniversitesi Öğretim üyelerinden beklediğimiz önemli çalışmalardan birini yapmış; teşekkür, tebriklerimizi ziyadesiyle hak etmiştir. Kitabın yayımlanmasına maddi destek veren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile Hz. Pîr Şeyh Şa’bân-ı Velî Vakfı yöneticilerine de teşekkürü borç biliriz…

 

 NAİL TAN