“Dokunulmazlar”

MUSTAFA AFACAN

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi’nin önceki dönem yönetiminin sebep olduğu uygunsuzlukları 30 maddede sıraladığı “2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”nu yayımladı, “zehir zemberek” tabiri az gelir, bildiğiniz “film”…
Önceki yönetimi inatla baş tacı edenler oturup bir güzel seyretsinler.

Muhasebeden inşaata, eğitimden kamu malına sahip çıkmaya, envai alanda Sayıştay raporuna takılan akla gelmeyecek uygunsuzluklar…
Bu kadarı “pes”.

Topluma “yönetim” anlamında örnek olması gereken üniversitede, sayfalar tutan bu kadar uygunsuzluğun sebebi ne?..
Beceriksizlik mi, cahillik mi, kasıt mı, menfaat mi?

Sayıştay raporlarından evvel defalarca uç verdiği halde, eski yönetimi inatla baş tacı eden yahut ses çıkarmayan Kastamonu seçilmişlerinin ve atanmışlarının bu tavırlarının sebebi ne?..
İdrak edememek mi, vurdumduymazlık mı, korku mu, çıkar mı?

Daha acısı, Sayıştay raporu gösteriyor ki, Kastamonu Üniversitesi eskiyönetiminin kimi uygunsuzluklarına “isteyerek” yahut “istemeyerek” kamu kurumları da ortak olmuş…
Dosya “kabarık”.

Akıl tutulması mı?…
Vicdanların körelmesi mi?

Allahvere vicdanı temiz ve cesur insanlar var devlet katında…
Halının altına süpürmediler.

 • ••

Not: Yüz küsur sayfa rapor, T.C. Sayıştay Başkanlığı web sayfasında “Raporlar” bölümünde yer alıyor…
Meraklıları girip okur.

Buraya sadece ana başlıkları çıkardım…
3 ana başlık altında rapor düzenlenmiş.

“KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

Bulgu listesi:

 1. Denetim Görüşünün Dayanakları
 2. Üniversiteye Devri Yapılan Binaların Kayıtlarda Yer Almaması
 3. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Gerçeği Yansıtmaması
 4. Kamu İdaresinin Hissedar Olduğu Şirkete Ödeyeceği Sermaye Taahhüdünün Mali Tablolarda Yer Almaması
 5. Kamu İdaresinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Ek Karşılık Prim Borçları ile Faturaya Dayalı Borçlarının Mali Tablolarda Yer Almaması
 6. Patent, Sertifika ve Bilgisayar Yazılımı Gibi Değerlerin Haklar Hesabında İzlenmeyip Doğrudan Giderleştirilmesi
 7. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
 8. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması
 9. Vadeli Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi
 10. Geçerlilik Süresi Dolan Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi
 11. Üniversite Konukevleri İçin Alımı Yapılıp Stoklanan Bazı Malların İlgili Varlık Hesaplarında İzlenmeden Doğrudan Giderleştirilmesi
 12. Geçici Kabule Tabi Muhtelif İşlere Ait Ara Hakediş Ödemelerinin Doğrudan İlgili Varlık Hesabında Muhasebeleştirilmesi
 13. Tıp Fakültesi Olarak Kullanılmak Üzere Kastamonu Üniversitesine Devredilen Binaların Atıl Durumda Olması
 14. Morfoloji Binası İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinde Eksik ve Hatalı Uygulamaların Bulunması
 15. İrtifak Hakkı Sözleşmesi İle Yaptırılan Yurt Binasına İlişkin Eksikliklerin Bulunması
 16. Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Yapılan Sınavlara İlişkin Hatalı Uygulamaların Bulunması
 17. Taşınır Mal Yönetmeliğine Aykırı Uygulamaların Bulunması
 18. Öğrenci Sosyal Tesisi Niteliğinde Olmayan Tesislerin Bütçe İçinde Bulunması
 19. Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla Özel İlköğretim Okulu Açılması ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tarafından İşletilmesine Karar Verilmesi
 20. Kampüs İçerisinde Yer Alan Çarşı Alanındaki Dükkanların Atıl Durumda Bırakılması
 21. Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünün Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Uyarlı Olmaması
 22. Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Verilmesi Gereken Ara ve Sonuç Raporlarının Zamanında Verilmemesi
 23. Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin Mevzuata Uygun Çalıştırılmaması
 24. Kiraya Verilen veya Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Kayıtlı Değerlerinin Nazım Hesaplarda Takibinin Yapılmaması

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

Bulgu Listesi:

 1. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
 2. Bağış Yoluyla Edinilen Makinelerin Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabında İzlenmemesi
 3. Kastamonu Teknokent Anonim Şirketine Aktarılan Sermaye Payı İçin Hatalı Muhasebe Hesabı Kullanılması
 4. Taahhüt Hesaplarının Kullanılmaması
 5. Milli Eğitim Bakanlığı İzni Olmayan Özel Bir Şirketten Eğitim Hizmeti Satın Alınması
 6. İşletmenin Nakit Mevcudunun Vadeli Mevduat Hesabında Değerlendirilmemesi
 7. Döner Sermaye Muhasebe Bilişim Sisteminde Eksiklikler Bulunması
 8. Üniversite Döner Sermaye Faaliyetlerinin Ayrı Bir Birim Üzerinden Yürütülmemesi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİM RAPORU

Bulgu listesi:

 1. İdare Faaliyet Raporunun Zamanında Yayımlanmaması ve Kamuoyuna Açıklanmaması.”

MUSTAFA AFACAN