Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.

FaydaIı çaIışmaIarın çoğu, biraz daha çaIışmamak yüzünden heba oIur. (E. Burke)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde paylaşılan Ekim 2017 tarihli Kastamonu İl Turizm Eylem Planını mutlaka görenler okuyanlar olmuştur.

Bu eylem planı içinde yer alan Kastamonu’nun Turizmdeki sorunları neler ve çözümleri nasıl olmalıdır gibi madde madde sunulan kısa ve uzun vadede yapılması gereken tespitlerin hepsinin altına kalın bir kalemle imzamı atarım zira senelerden beri aynı şeyleri yazıyorum.

Turizm Eylem Planı’nın bazı maddeleri aşağıda belirtildiği şekilde kaleme alınıyor.

“Kilit kurumların en üst düzey yöneticilerinden oluşan ve istişare toplantısının sonuçları üzerinden çalışmaları yönlendirecek bir «Turizm Komisyonu» kurulmuştur:

Kastamonu Valiliği

Kastamonu Belediyesi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kastamonu Üniversitesi (Turizm Fakültesi)

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Kastamonu İl Özel İdaresi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği.

Aynı eylem planında belirtilen 63 eylemden 16 tanesi ilk bir yıl içinde (0-12 ay) yapılabilecek nitelikli kısa vadeli eylemlerden oluşuyor ve eylem planının uygulamaya alınmasının ardından izleyen 1 yıllık sürede bu 16 kısa vadeli eylemin herbiri koordinasyon kuruluşu olarak belirlenen kurum tarafından projelendirilmek suretiyle hayata geçirilecektir.

Kısa vadeli eylemler içinde orta vadeli eylemlere altlık oluşturan eylemler de yer aldığından eş zamanlı olarak “orta vadeli” 41 eyleme start da verilmiş olacaktır. Planlanan takvimlere uyulması durumunda 2 yılsonunda belirtilen tüm hedeflerin % 90’ına ulaşılmış olacaktır, denilmektedir.

Peki, bu eylem planında belirtilen kısa vadeli sorunlar ve çözümler nelermiş?

Aynı tarihli eylem planında yer alan sorunlar ve çözümlerinden bazılarına bakalım.

-Bir turizm varış noktası olarak Kastamonu kent imajının ve turist algısının ölçülmesi.

Turizm alanındaki yatırım ve tanıtım çalışmalarını koordine edecek stratejilerin geliştirilmesine bilimsel temel oluşturulması amacıyla, ulusal düzeyde turistik kent imajının ölçülmesineyönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi

-Mevcut turist ve ziyaretçilerinbeklenti ve memnuniyetlerinin ölçülmesi.

Seyahat acentaları, yerel yönetimler, otel ve restoranlar, hizmet sağlayıcılar, havalimanları vb. tüm mecralar üzerinden veri akışı sağlanması, sonuçlarının değerlendirilmesi.

-Sektördeki mevcut işgücü gereksiniminin nicel ve nitel olarak tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin belirlenmesi ve eğitim programlarının oluşturulması.

Sistematik bir yaklaşım ile düzenli, birbirini tamamlayan ve sürekli bir eğitim modelinin geliştirilmesi (Eğitim takviminin çıkarılması Eğitim verilebilecek kurumlara eğitimlerin paylaştırılması vb.)

-Alınan kararların uygulanabilirliğinin ve sonucunun ilgili kurum ve kuruluşlarca izlenmesi. Koordinatör kurum başkanlığında sık sık takip toplantıları yapılması, etkin işbirliğinin sağlanması, kamu, özel sektör ve STK’ların iyi bir yönetim gözetiminde uygulayıcı olmalarının sağlanması.

-İl yönetiminin belirli periyodlar ile ilçe yönetimlerinin turizmle ilgili problemlerini dinlemesi noktasında toplantılar düzenlemesi.

İl ve ilçe turizm paydaşları arasında işbirliğinin sağlanması, ilçe üst yönetiminin turizmle ilgili kaynaklarını belirleyerek il yönetimindeki koordinatör kuruma sunmaları, Cittaslow, kamp/karavan turizmi gibi alanlarda çalışılması, İl ve ilçelerdeki alt ve üst yapı yatırımlarının koordineli olarak yürütülmesi.

-Paydaşlar arasındaki organizasyon problemlerinin nedenlerinin belirlenmesi, eşgüdüm imkanı yaratacak bir platform benzeri çalışma sisteminin geliştirilmesi.

Kamu kurum/kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasındaki işbirliğini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi, paydaşların organizasyonların takibi için sıklıkla bir araya gelmelerinin sağlanması.

Eylem planında daha başka neler var?

“İlin merkez düzeyinde daha fazla öne çıkıyor olması, ilçeleri de kapsayıcı bir çalışmanın olmaması.”

“Özellikle kış aylarında Ilgaz Dağı Kayak bölgesine toplu taşıma imkanları sunulması.

“Karayollarında eksik ve deforme olmuş levha ve tabelaların tespit edilmesi.”

“İlde farklı kurumlar tarafından turizm alanında verilen desteklerin tespit edilmesi, turizm işletmelerinin var olan desteklerden ne ölçüde faydalandıklarının tespit edilmesi, turizm faaliyetleri için kullanılan teşviklerin oranının belirlenmesi, Hali hazırdaki teşviklerin turizm faaliyetleri için kullanılabilir olmasının çalışmalarının yapılması.”

Ve en çarpıcı olanı yazmak istediğimizi özetlercesine belirtilmiş ve aşağıdaki satırlara yer verilmiş.

“İlde bugüne kadar yapılan turizm istişare toplantısı, çalıştay, eylem planı hazırlık çalışmalarına ilişkin raporların takibinin yapılmaması.”

Defalarca ve senelerden beri yazdığımız bu sorunların Turizm eylem planında belirtilmesi çok önemli ancak çok daha önemlisi Ekim 2017 tarihinde emek ve özveri ile hazırlanan bu planın hangi aşamada olduğudur.

Malum başladığımız işleri bitirmek pek adetimiz değildir.

 

Bülend Çadırcıoğlu