Hürriyetçi Eğitim-Sen İl Temsilciliği kuruldu

  • Sendikacılık anlayışı, “Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, bağımsız sendikacılık ilkesini zorunluluk olarak gören” şeklinde açıklanan Hürriyetçi Eğitim-Sen’in (Hür qEğitim-Sen) İl Temsilciliği’ni Murat Karaca üstlendi.
  • Avni Burhan Demirci, Saim Sarıkaya, Naim Kayıkçı, Tuncay Çamyaran, Ziya Hodancıve Serkan Gözlemeci’nin temsilcilik kurulunu oluşturduğu sendikayla ilgili yapılan açıklamada, sloganlarının “Har Yaşadık, Hür Yaşarız; Vatan İçin 7/24 Koşarız” olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hür Eğitim-Sen’in niteliği ve amaçları da şöyle sıralandı:

“Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş ve çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde  etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkân eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği fikrinin  eğitim politikalarında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk millî eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir.”