KATSO, KESOB ve SMMMO’dan DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ ORTAK BİLGİLENDİRME

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), yayınladıkları ortak bildiriyle mükellefleri Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alan dijital dönüşümle ilgili konularda bilgilendirdiler.

Söz konusu odaların başkanları Oğuz Fındıkoğlu, Dursun Ergin ve Yaşar Özdemir’in imzasını taşıyan ortak bildiride şu bilgilendirmelerde bulunuldu:

“Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte tüm vergi mükelleflerinin üstüne düşen sorumluluk ve yükümlülükler artmaktadır. Bu bağlamda bir farkındalık yaratmak ve üyelerin üstüne düşen görevleri yerine getirmelerini sağlamak amacı ile bu bildiri Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliği ile hazırlanmıştır. Tüm vergi mükelleflerinin bu çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri ve üstüne düşen sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla çalışmakta oldukları mali müşavirlerine en kısa zamanda ulaşmaları ve uygulamalar hakkında bilgi almaları hedeflenmektedir. Vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için bu durum önem arz etmektedir. 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetesi ile yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılması gereken işler aşağıda maddeler halinde özet olarak çıkartılmış olup kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

— 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

— Tebliğin yayın tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

— e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

— e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

— Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

— Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar.

— Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

— Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

— Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

— Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

— E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur.”