Kredi faiz ve kâr payı desteği

İstihdama katkı sağlanması amacıyla 2021 yılı Mayıs ayı içinde getirilmiş olan istihdam teşviklerinden/desteklerinden biri olan kredi faiz veya kar payı desteği (4447 sayılı Kanun, Geçici 31. Madde) bu yazımızda ele alınacaktır.

Söz konusu destekten ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

2021/Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısı 49 ve altında olan özel sektör işverenleri yararlanabilmektedir. Alt işvereni bulunan asıl işverenin sigortalı çalışan sayısı ile alt işverenin çalışan sigortalı sayısı ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Şu kadar ki;

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren; Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar,

İçin kredi faiz veya kâr payı desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

2021/Temmuz ve 2022/Haziran ayları arasında işe alınan ve sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak – Aralık dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılan sigortalılar yararlanabilmektedir.Ortalamanın küsuratlı çıkması halinde yarıma kadar kesirler dikkate alınmamakta, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilmektedir.

İlk defa sigortalı bildiriminde bulunulan yılda işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların tamamından dolayı kanunda yer alan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla kredi faiz veya kar payı desteğinden 12 ay süreyle en fazla 5 (beş) çalışana kadar sigortalı için asgari ücret tutarındaki prime esas kazanç üzerinden %37.5 oranında yararlanılabilmektedir.

Hesaplanan destek tutarından öncelikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlar çerçevesinde yararlanılan indirim, destek ve teşvik tutarı (ları) düşüldükten sonra kalan miktar, Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük tarihinden itibaren 30.06.2022 tarihine kadar işverenlerce kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilmektedir.

Kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için bu kapsamda işe alınan sigortalının, işe alındığı tarihten önceki 3 aylık süre içinde 10 günden fazla sigortalılığının bulunmaması gerekmektedir.

Bu destekten yararlanacak işyerinin; destek kapsamına giren sigortalı çalışanlara ilişkin düzenlenmiş olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmiş olması, tahakkuk eden primlerin aralıksız 12 ay süreyle yasal süresi içinde ödenmiş olması, yapılandırılanlar hariç olmak üzere, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması icap etmektedir.

 

İş, Sosyal Güvenlik ve İşkur konularındaki sorularınız beklenmektedir.

[email protected]   0(532)406 87 79

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı