Vergide elektronik tebligat dönemi

Kastamonu Defterdarlığı, elektronik tebligat uygulamasına, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlanacağını açıkladı.

CENGİZ MUHZİROĞLU
Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dün Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda elektronik tebligat sistemi ile ilgili açıklama yapılan toplantıda Defterdar Yardımcısı Recep Aluçdibi, Vergi Dairesi Müdürü Alaeddin Yılmaz, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı İsmail Çelik konuşma ve sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.
Defterdarlık görevlileri, mükelleflerin cezai işlemlere maruz kalmamaları için yıl sonunu beklemeden belirlenen usul ve esaslara uymalarını ve biran evvel elektronik tebligat adreslerini almalarını istedi.
Konuyla ilgili olarak KastamonuDefterdarlığı görevlilerinden yapılan açıklama ve sınumlarında, ” Elektronik tebligatın amacının, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Vergi Dairelerince düzenlenen ve muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi olarak belirtildi. Buna göre, tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecek. Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecekler ise “kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler” olarak belirlendi.
Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabilecek.
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekecek. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edecek. Gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilerek elektronik tebligat adresi verilecek. Gelir Vergisi Mükellefleri,01 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat talep bildirimini, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekiyor. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat verebilecek. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacak. Elektronik tebligat sisteminden çıkış ise, tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm ve karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılacak.
Mükellefler, elektronik tebligat talep bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmek zorunda olacak. Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle sorumlu tutulacaklar. Getirilen yükümlülüklere uymamaları halinde, haklarında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesindeki özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Mal Müdürlüklerinin elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam ediyor. Mal müdürlüklerine bağlı mükellefler Elektronik Tebligat kapsamında olmayacak. Mükelleflerin cezai işlemlere maruz kalmamaları için yıl sonunu beklemeden belirlenen usul ve esaslara uymaları ve biran evvel Elektronik Tebligat adreslerini almaları da yapılan toplantıda istendi.
Düzenlenen toplantıya Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Ali Tosyalıoğlu, Odaların yönetici ve üyeleri, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler ile Defterdarlık görevlileri Defterdar Yardımcısı Recep Aluçdibi, Vergi Dairesi Müdür Vekili Alaeddin Yılmaz, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı İsmail Çelik, Gelir Müdürü Vekili Cengiz Kara’da katıldı.