IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Bir önceki III. Sempozyum yazımızda, bu kitaba atıfta bulunmuştuk. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 5 – 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlediği sempozyumun bildirileri Kastamonu Üniversitesi Matbaasında üç cilt hâlinde bastırılıp bilim dünyasının hizmetine sunuldu:

  1. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu/Hanefîlik-Mâturîdîlik (Editörler: C. Çuhadar, M. Aykaç, Y. Koçak), Kastamonu 2017, 3 Cilt, 658+633+504 s. Kastamonu Ü. Yayını.

 Sempozyum; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Başbakanlık TİKA Başkanlığı, Taşköprü Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Ticaret Odası Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenmişti. Sempozyum tarihinde,hemşehrimiz KTB Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısıydı. Açılış töreninde bu sıfatla oldukça uzun bir bilimsel konuşma yapmıştı. I. Cildin başında; Sayın Kurtulmuş, Vali Karadeniz, eski MEBakanı ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hasan Celal Güzel, Rektör Prof. Aydın’ın açılış konuşmaları ve Prof. Dr. Mehmet Atalan’ın açılış bildirisi yer almaktadır.

Kitabın kapağında da belirtildiği üzere IV. Sempozyum’un ana konusu Hanefîlik – Mâturîdîk’ti. 2017 yılında İmam Mâturîdî’nin (ö. 945) son yıllarını yaşadığı Özbekistan’ı ziyaretimiz sırasında Semerkand ve Buhara’da ne kadar çok Türk-İslam âliminin yetiştiğini görüp hayran kalmıştık. Türbesi Semerkand’da bulunan İmam Mâturîdî’nin değeri, önemi artık Türkiye’de de tam anlamıyla biliniyor. Bu hizmette, Kastamonu Üniversitemiz de yerini layıkıyla almıştır.

Sempozyum’daHanefîlik ve Mâturîdîlik arasındaki bağlar, MâturîdîliğinHânefiliğe verdiği güç ayrıntılı bir biçimde gözler önüne serilmiştir. Bu çerçevede Hanefîlik ve Mâturîdîliğin Kastamonu’yla ilgili bağlarına, tesirlerine de temas eden yararlı bildiriler sunulduğu görülmüştür. Öncelikle Prof.Dr. Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında Şeyh Şa’bân-ı Velî’nin bu mezhep dairesindeki yerini ortaya koymuştur. Diğer bildirilerden Kastamonu’yla ilgili olanlardan bir bölümü şunlardır:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aykaç: Mâturîdî’ye Nispet Edilen “El-Kitâbufi’l-Usûlîli’l-Mâturîdî” ve “Risâletün fî Usûli’lMâturîdî” İsimli Eserlerin Tanıtım ve Tahlili (I/93-108).

Yrd. Doç. Dr. Eyyup Akdağ: Ebu Hanîfe’ye Nispet Edilen “El-Vasiyye” Adlı Eserin Kastamonu İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Yazma Nüshalarının Değerlendirilmesi (I/109-121).

Doç. Dr. Mehmet Kalaycı: Buhara’dan Kastamonu’ya Uzanan Bir Mecmua: Hanefî Geleneğin Anadolu’ya Taşınma Sürecine Ait Bazı Tespitler (I/295-306).

Yrd. Doç. Dr. Recep Özdirek: Hanefî – Mâturîdî Gelenekte Hukuk Ahlak İlişkisine Dair Nâdir Bir Yazma “Kitâbü’l-Cem” (II/99-106).

Nail Karagöz: Candaroğlu İsmail Bey’in “Hulviyyât” Adlı Eserinde Ebu Hanîfe ve Hanefîlik Vurgusu (II/107-123).

Yrd. Doç. Dr. Şemsettin Kırış: Candaroğlu İsmail Bey’in Hanefî Mezhebine Göre Telif Ettiği “Hulviyyât” Adlı Eserde “Sünnet” Algısı (II/263-268).

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu: Candaroğulları Beyliği’nde ve Muasırı Olan Türk İslam Devletlerinde Hanefîlik (II/489-513).

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı: IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu Değerlendirme Konuşması (II/632- 633).

Sempozyumu düzenleyenleri başta Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, Dekan Prof.Dr. Rafet Özkan olmak üzere kutluyor, bildirilerin bilim dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. III. cildin İslam dünyasına hitap bakımından Arap harfleriyle yayımlanması da ayrıca takdire değer.