ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI VE ENGELLİ BAKIMI AYLIKLARI/MAAŞLARI-2

Engelli, Engelli Yakını ve Engelli Bakımı Aylıkları/Maaşları ve bunların ödenmesinde aranan koşullar, Başvuru ve Sosyal İnceleme, Başvurusu Reddedilenler, Aylık Bağlanmaya Engel Teşkil Etmeyen Hususlar, Bağlanan Aylıkların Ödenmesi ve Miktarı, Ödenen Aylıkların Durdurulması ve Kesilmesi ile İdari Yaptırım konularınınele alınacağı yazı dizimizin birincisinde kimlerin engelli sayıldıkları hususunda genel açıklamalar ile engelli aylığı ödenmesinde aranan koşullar anlatılmıştır.

Yazı dizimizin ikincisi olan bu yazımızda belirtilen diğer konuların anlatılmasına devam edilecektir.

3-)Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olanlar için ödenmekte olan engelli bakımı aylığının ödenmesinde aranan koşullar şunlardır:

3.1-) Türk vatandaşı olmak,

3.2-) En az % 70 oranında ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli bulunmak,

3.3-) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.4-) Sosyal güvenlik kurumlarından  her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak,

3.5-) Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmamak,

3.6-) Nafaka bağlanmamış olmak veya nafaka bağlanması mümkün bulunmamak,

3.7-)Her ne adla olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 liradan) az olmak ya da aynı tutardan (2021 yılı için 852,53 liradan) fazla gelir sağlaması mümkün olmamak.

Engelli Sağlık Kurulu Raporunda; başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyeceği hususunun belirtilmiş olması ve ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaçlığına karar verilmesi gerekir.

4-)Engelli yakını aylığı ödenmesinde aranan koşullar şunlardır :

4.1-) Türk vatandaşı olmak,

4.2-) En az % 40 oranında engelli bulunan yakınlarının bakımını fiilen yürütüyor bulunmak,

4.3-) 18 yaşından küçük olmak,

4.4-) Kendine bakmakla yükümlü yakını Sosyal Güvenlik Kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmıyor bulunmak,

4.5-) Kendine bakmakla yükümlü yakınının uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmıyor olmak,

4.6-) Kendine bakmakla yükümlü yakınına nafaka bağlanmamış olmak veya nafaka bağlanması mümkün bulunmamak,

4.7-)Her ne adla olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 2021 yılında 852,53 TL’den az olmak ya da aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmamak.

Bu koşullarıtaşıması kaydıyla ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engellinin muhtaçlığına karar verilmesi söz konusudur.

5-)Engelli aylığı, engelli bakımı aylığı, engelli yakını aylığı başvuruları; bu aylıklara muhatap kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır. Başvuruların, Aylık Başvuru Formunun doldurulup, imzalanması suretiyle yazılı ve şahsen olması esastır. Bununla beraber, Kanuni temsilcilerin başvurularında mahkeme karar örneğinin, vekil başvurularında da vekaletname örneğinin başvuru formuna eklenmesi gerekir.

18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti ya da aslı görülmek suretiyle vesayet kararı fotokopilerine Vakıf Müdürlerince verilmiş “aslı gibidir” onaylı örnekleri ibraz edilmektedir.

Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle sosyal inceleme gerçekleştirilmektedir.Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenmektedir.

6-)Her ne adla olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 2021 yılında 852,53 TL’den az olmak ya da aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar muhtaç olarak kabul edilmektedir.

Başvurunun yapıldığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sistem üzerinden yapılan sorgulamalar ve sosyal incelemelerden elde edilen verilere göre;

6.1-) Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,

6.2-) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar,

6.3-) Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,

6.4-) Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı, birinci fıkrada belirtilen tutara eşit veya üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit veya üzerinde gelir sağlaması mümkün olanlar,

6.5-) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar,

6.6-) Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar,

aylık almak için yaptıkları başvuru reddedilmekte ve aylığa hak kazanamamaktadırlar.

Yazı dizimizin devam edecek üçüncü ve son bölümünde; Aylık Bağlanmaya Engel Teşkil Etmeyen Hususlar, Bağlanan Aylıkların Ödenmesi ve Miktarı, Ödenen Aylıkların Durdurulması ve Kesilmesi ile İdari Yaptırım konuları anlatılacaktır.

Engellilerimize ve ailelerine engelsiz bir yaşam dileğiyle…

İş, Sosyal Güvenlik ve İşkur konularındaki sorularınız beklenmektedir.
[email protected]   0(532)406 87 79

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı