Kastamonu’nun “afet” hazırlığı var mı?

Deprem kuşağında yer alan ilimizde “deprem” başta olmak üzere afete karşı hazırlığımız olup olmadığı meçhul, herkesin başının çaresine bakacak olması ve afet sonrası “arama-kurtarma” çalışması dışından bir “B” planımız yok sanırım…

Kamunun “kapsamlı” planından vatandaş bihaber yahut.

(Her afet olduğunda ülkemizde aşağıdakine benzer bir yazı yazıyorum…

Elazığ depreminden sonra da geleneği bozmayayım.)

“Kastamonu İli Bütünleşik Afet Tehlike Haritası” hazırlandı 2000 yılında Türkiye’de ilk olarak…

Devletimiz İzmit ve Düzce depremlerinin ardından ülke çapında “İl Afet Bilgi Çalışması” projesi uygulamak için harekete geçti, pilot il Kastamonu oldu, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi uzmanları ilimize geldiler 2000 bin yılında, Kastamonu Valiliği ev sahipliğinde “bütünleşik risk” haritamızı ortaya koydular. Riskleri belirlemek yanı sıra risk gerçekleştikten sonra yapılacakları de kayda almayı hedefledi söz konusu çalışma.

“Çalışmanın ana amacı“…

“Kastamonu ilinin Afet Tehlikesi ve Afet Riskini Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) gibi en son teknolojileri ve en güncel verileri kullanarak saptamaktır. Bu ana amaç doğrultusunda çalışma, kentlerin afet tehlike ve risk durumlarının belirlenmesi, afet acil yardım planlarına esas olacak bilgilerin güncellenmesi, bölgesel ve çevre düzeni planlarının düzenlenmesi için plancılara gerekli olabilecek afet ile ilgili bilgilerin hazırlanması, karar verici ve uygulayıcı mekanizmaya doğru, hızlı, güvenilir ve güncel sonuçların aktarılması ve pratik uygulamayı sağlamak için yapılmıştır.”

“İçeriği”…

“Kastamonu ilinin ihtiyaç duyduğu afet önlem ve yapılaşma politikasına ışık tutacak deprem, heyelan, kaya düşmesi ve çığ tehlike haritaları hazırlanmıştır. Ayrıca, Kastamonu merkezi için afet senaryosu yapılmış ve bir afet anında oluşabilecek hasarın büyüklüğü tahmin edilerek olası bir afet olayında nasıl bir durumla karşı karşıya kalınabileceği resmedilmeye çalışılmıştır. Böylece yetkililerin meydana gelebilecek olası bir afetten toplumun en az zarar ve fiziksel kayıpla kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemleri alması amacına yönelik, aynı zamanda da Afet Acil Yardım Planlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek bilgiler düzenlenmiştir.”

“Deprem” senaryosu…

“Bilindiği gibi ülkemizin en önemli fay sistemlerinden biriside Kuzey Anadolu Fay zonudur. Bu zonun bir bölümü Kastamonu ilinin güney kesimlerinden geçmektedir… Özellikle bu alanda meydana gelebilecek afetlerde Karaçomak barajı ve kent içi/kent dışı ulaşım sisteminin büyük ölçüde etkilenebileceği belirlenmiştir… Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde oluşacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem, Kastamonu kent merkezinde 7 şiddetinde bir etki yaratacaktır.

“Heyelan” senaryosu…

“İnebolu ilçesi ve civarı bölgenin heyelan potansiyelinin en yüksek olduğu alanlardan biridir. İlçe merkezinin özellikle Camikebir mahallesi ve güney yamaçları heyelan potansiyeli açısından dikkate alınmalıdır.”

“Kaya düşmesi”…

“Çalışmada Kastamonu il sınırında meydana gelen kaya düşmesi olayları araştırılmış, Kastamonu il merkezi için kaya düşmesi meydana gelen ve gelmesi muhtemel bölgeler belirlenmiştir… Yapılan çalışmada senaryo gereği KAF zonu üzerinde meydana gelmesi öngörülen 7.5 büyüklüğündeki bir depremin yaratacağı şiddet dağılımı ve diğer parametreler dikkate alındığında bu büyüklükteki bir depremin Kastamonu kent merkezinde hazırlanan haritada (Şekil 6) gözlenen alanlarda kaya düşmelerini tetikleyebileceği düşünülmektedir. Senaryo gereği yaratılan 7.5 büyüklüğündeki bir depreme karşı bölgenin kaya düşme potansiyeli yüksek olarak bulunmuştur.

“Çığ”…

“Arazi ve hava fotoğrafı çalışması yapılan yerler içerisinde halen en yüksek çığ olma riskini taşıyan Küre ilçesi Topçu köyü Kayaarkası mahallesi, Bozkurt ilçesi Şeyhoğlu köyü Dereyolu mahallesi ile Kastamonu-Küre karayolu Yaralıgöz mevkii vardır.”

Vesselam…

Raporda yazılanları, haritalarda gösterilenleri, uzman görüşlerini 2000 yılından beri ne kadar dikkate aldık ve gereklerini yaptık? Valilik koordinasyonunda yerel yönetimler “afet” dersine çalıştılar mı?“B” planımız var mı?

 

 

 

MUSTAFA AFACAN