Sağlıkta 2’nci ligdeyiz

“Kastamonu Tıp Fakültesi, Kastamonu Devlet Hastanesi, vakıf, afiliasyon” mevzuları sayesinde öğrendik ki, sağlık alanında 2’nci ligdeyiz.Sağlıkta 1’inci lige yıllar önce çıkan komşularımız Karabük, Çorum, Zonguldak yahut güneydoğudaki Adıyaman’dan fersah fersah gerideyiz…

Yazık değil mi Kastamonu’ya?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü“Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması” hakkında 31 Nisan 2019’da Bakan Fahrettin Koca imzalı genelge yayımladı…

“Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları” dendiğinde “bünyesinde birinci basamak sağlık kuruluşu bulunan ilçe sağlık müdürlüğü,toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuarı, kurum tabipliği,112 Acil sağlık hizmeti birimleri,Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet veren merkez veya birimler, işyeri sağlık ve güvenlik hizmeti sunulan birimler, belediyelere ait poliklinikler,‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında açılan özel poliklinikler,‘Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları, üniversiteler bünyesindeki mediko-sosyal birimler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri,6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren eczaneler, muayenehaneler, entegre ilçe devlet hastanesi” anlayacağız. “İkinci Basamak Sağlık Kurumları” dendiğinde “eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastanesi (El),Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, kamu kurumlarına ait olup bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan hastaneler, tıp merkezleri ve dal merkezleri,‘Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler, ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında açılan tıp merkezleri ve dal merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi merkezileri, hiperbarik oksijen tedavi merkezleri, tıbbi laboratuarlar gibi müstakil olarak ruhsatlandırılan tanı ve tedavi merkezleri” anlayacağız.

Kastamonu…

“Birinci” ve “İkinci” basamak sağlık kuruluşlarını bünyesinde barındıran il konumunda.

“Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları”…

“Üçüncü basamak sağlık kurumlan, ilgili mevzuatında tanımlanan ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve/veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip sağlık kurumlandır.Üçüncü basamak sağlık kurumlan, kurum harici veya il dışından üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için şevkle gelen hastaların kabulünü yapabilmeli ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir… Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler doğrudan üçüncü basamak olarak basamaklandırılır. Bunlar dışında üçüncü basamak olmak isteyen sağlık kurumlarının müracaatları Bakanlığa yapılır. Başvuru yapan sağlık kurumlan Bakanlıkça bu genelgenin ekinde yer alan koşul ve standartlar açısından değerlendirilerek basamaklandırılır.”

Kastamonu, sağlıkta en üst ligi ifade eden “Üçüncü Basamak” iller arasında değil; Karabük, Çorum ve Zonguldak ise “Üçüncü Basamak” illeri…

İlaç yazdırmak yahut rapor almak için işte bu nedenle komşu illerin kapısını çalıyoruz.

Adıyaman misal…

“2012 Mart ayından itibaren Adıyaman Devlet Hastanesi, 82. Yıl Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi birleştirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında hizmet vermeye devam edilmiştir. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliasyon yapılarak 2012 Ağustos ayından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet kapasitesi ve niteliğini yükseltmiştir.T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 25.06.2015 tarihinden itibaren yeni yapılan hastane kampüsündeki modern binasına taşınmıştır ve üç yerleşkede 663 yatak kapasitesi ile hizmet vermiştir. 01.02.2019 tarihinden itibaren yatak kapasitesi 710 yatağa çıkartılarak  hizmet vermeye devam etmektedir.”

Sağlık hizmetlerinde komşularından…

Güneydoğu illerinden geride kalan Kastamonu.

Bürokratların, atananların, memurların ağzının içine bakan, “gelene ağam, gidene paşam” diyen, cenazeye ağlamayan, doğana gülmeyen siyasilerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kanaat önderlerimiz bu acı gerçeğin farkına varsınlar artık…

Kastamonu’ya reva mı?

 

MUSTAFA AFACAN