“Türk Hava Kurumu”

Her “kurban bayramı” vakti akla ister istemez “Türk Hava Kurumu” (THK) düşüyor apansız,asra yaklaşan “kurban derisi bağışı” nostaljisi unutulur mu kolayına, göz dolar, kalp sızlar…

“Şube teşkilinde birinciliği ihraz eden kalpleri millet ve vatan muhabbeti ile çarpan necip Kastamonu ahalisinin” nesliyiz çok şükür.

1935 yılında “THK” adını alacak olan “Türk Tayyare Cemiyeti”, Gazi Mustafa Kemal’in emriyle 16 Şubat 1925 tarihinde Ankara’da kuruldu…

Kastamonu, Ata’sının izinden yürüdü derhal, 5 Nisan 1925 tarihinde “Türk Tayyare Cemiyeti Kastamonu Şubesi”, 15 Nisan 1925 tarihinde ise “Türk Tayyare Cemiyeti Kastamonu Şubesi Kadınlar Kolu” hayata geçti.

Vali Fatin Bey öncülük etti…

“Türk Tayyare Cemiyeti Kastamonu Şubesi” kurucu başkanı Lütfü Bey, “Kadınlar Kolu” kurucu başkanı ise İzbelizade Hafız Selma Hanım oldu.

Kastamonu “seferber “ oldu…

“Mutasarrıf Lütfü Bey, Paçacızade Muhittin Bey, Tatlızade Emin Bey, Ahmet Hulusi Bey, Mehmet Cemal, Hüsnü Açıksöz, Hacı Necip Bey, İzbelizade Hafız Selma Hanım, Emine Hulusi Hanım, Hafız Huriye Hanım, Kemal Tahir Bey, Bila Veciyan Efendi, ZaruGiyan biraderler, Leon Efendi, Gorgiyan Efendi,  Koçzâde Tahir Bey, SeydibeyzâdeAbdullah Efendi, Afife Hanım, Nihal Hanım, Binnaz Hanım, Taşköprülü Ethem Pehlivan, Koçoğlu Tahir Ağa, Muhzirzade Mahir Bey, AnkaralızadeHacı Ahmet Efendi, Malikizade Hacı Ömer Efendi, Nuhzade Numan Bey, Boyacızade Hafız Sadık Efendi, AteşağazadeMehmet, Taşköprü’den Eczacı Hakkı, Doktor Kemal, İnebolu’dan Çolakzade Faik, Tosya’dan Hulusi Bey, Daday’dan Ahmet Hulusi, Kastamonu Belediye Başkanı Hilmi Bey, Kalem Reisi Emin Bey, Jandarma Alay Komutanı Eşref Bey, Şemsizade Emin Bey, Hacı Mehmet Rıza Bey, Cemal Bey, Miralay Osman Bey…”.

Uçak alınması lazımdı…

Bağış yağdı.

Kastamonu Şube Başkanı Lütfü Bey Türk Tayyare Cemiyeti Başkanlığına telgraf çekti…

“Kastamonu şehrinin fedakâr halkı (Kastamonu) namına olarak birinci tayyarenin alınması için bedeli olan 10 bin lirayı teberru ve temin ve bu suretle de vatanperverane hizmet ve hamiyetlerini ibraz eylemişlerdir. Teberruat celbine ve a’za kaydına faalane ve hararetle devam olunmaktadır. Halk her halde birinci tayyarelerin semalarda uçtuğunu görmek arzusundadırlar. İcabının tesri’ ifasına inayet buyrulması müsterhimdir efendim.”

Türk Tayyare Cemiyeti Başkanı Cevat Abbas cevap verdi…

“Kastamonu halkının nakden ve defaten 10 bin lira teberru eylemesi münasebetiyle arz-ı şükran eylerim. Kalpleri millet ve vatan muhabbeti ile çarpan necip Kastamonu ahalisinin şube teşkilinde birinciliği ihraz ettiği gibi fedakârlıkta numune-i imtisal olacağına sarsılmaz itikadımızvardı. Bugün Kastamonu’dan yükselen bu müzaheret ve vatanperveraneyi bütün mevcudiyetimle tebcil ederken, yakın bir âtideKastamonu Tayyaresi’nin afak-ı vatanî tersin eyleyeceğini arz eylerim efendim.”

Kastamonu “tek” uçak bağışında durmadı…

2 uçak alacak tutarı daha toplamayı başardı kısa zamanda.

Kadını erkeği, memuru esnafı, köylüsü kentlisi ile Kastamonu’nun büyük destek verdiği bir “kuruluş” hikayesidir “THK”…

Türk Milleti’nin biricik kurumu daima var olsun.

(Sema İslamoğlu’nun “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kastamonu Basınında Sivil Toplum Kuruluşları 1908-1928” isimli yüksek lisans tezinde ayrıntılı bilgi var…

Öneririm.)

Not:Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulu, 13 Haziran 2019’da hazırladığı raporda THK yönetiminin kurumu zarara uğrattığı gerekçesiyle genel kurula gidilmesi gerektiği talebinde bulundu, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava sonucunda THK Başkanlığı’na üç kişilik kayyum atadı…

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurumun 10 bankaya olan 1 milyar 250 milyon lira tutarındaki borcunu, 2 yıl ödemesiz, düşük faizle ve 8 yıl vadeli olarak yapılandıracaklarını belirterek, “Kurumun nakit akış dengesini düzelteceğiz, daha sonra şirketlerimizin biten sermayelerini tamamlayacağız. Onlar piyasa koşullarında kaliteli iş yapar hale gelecekler ve biz de borçları ödeyeceğiz” dedi.

 

MUSTAFA AFACAN