ENGELLİ,ENGELLİ YAKINI VE ENGELLİ BAKIMI AYLIKLARI/MAAŞLARI-3

Engelli, Engelli Yakını ve Engelli Bakımı Aylıkları/Maaşları ve bunların ödenmesinde aranan koşullar, Başvuru ve Sosyal İnceleme, Başvurusu Reddedilenler, Aylık Bağlanmaya Engel Teşkil Etmeyen Hususlar, Bağlanan Aylıkların Ödenmesi ve Miktarı, Ödenen Aylıkların Durdurulması ve Kesilmesi ile İdari Yaptırım konularının ele alınacağı yazı dizimizin birincisinde kimlerin engelli sayıldıkları hususunda genel açıklamalar ile engelli aylığı ödenmesinde aranan koşullar, ikincisinde engelli bakımı aylığı ile engelli yakını aylığı ve bu aylıkların ödenmesinde aranan koşullar, yazılarımız konusu aylıklar için nereye ve nasıl başvurulacağı, kimlerin başvurularının reddedileceği anlatılmıştır.

Yazı dizimizin üçüncü ve sonuncusu olan bu yazımızda yukarıda belirtilen diğer konuların anlatılmasına devam edilecektir.

7-)Engelli aylığı, engelli bakımı aylığı ve engelli yakını aylığı başvurusunda bulunan/bulunulan kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmemektedir. Her ne adla olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 2021 yılında 852,53 TL’den az olmak ya da aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanların muhtaç olarak kabul edildiği muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilmektedir.

Engelli yakın aylığı bağlanabilmesi için fiilen bakım ilişkisinin gerçekleşmesi ve bakıcı ile bakılan kişinin aynı hanede ikamet etmesi şartları birlikte aranmaktadır.

Kişinin, 65 yaşını doldurmuş olması veya  % 40 – % 69 oranlarında engelinin bulunması nedenleriyle 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde engelli aylığı veya 65 yaş üstü aylığından birini alması, 18 yaşın altında bulunan ve fiilen bakımını üstleneceği engelli yakını için kendine engelli yakını aylığı bağlanmasına engel teşkil etmemektedir.

Kişinin, sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocukların vasisi olması, kişiye ayrıca engelli aylığı veya engelli bakımı aylığı ya da engelli yakını aylığı bağlanmasına engel teşkil etmemektedir.

Yukarıda yer verilen Kanun kapsamında engelli aylığı, engelli bakımı aylığı ve engelli yakını aylığı bağlanmasına ilişkin başvuruların, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Değerlendirmeler sonucu hane içinde kişi başına düşen geliri, muhtaçlık sınırının altında olanlara aylık bağlanmaktadır. Aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı, puanlama formülüyle belirlenmektedir. Puanlama formülünün uygulamaya geçmesine kadar muhtaçlık durumu; aylık başvurusunda bulunanın gelir, servet ve harcamaları esas alınarak belirlenmektedir.

😎Engelli aylığı veya engelli bakımı aylığı ya da engelli yakını aylığı bağlanmasına ilişkin yapılan başvurusu değerlendirilerek aylık bağlanması uygun görülenlere, başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır.

Aylıklar 3’er aylık dönemler halinde peşin olarak ödenmektedir. Aylık ödemeleri, hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine, vasilerine, kayyumlarına ya da velilerine yapılmaktadır.

Engelli aylığı ve engelli yakını aylığı olarak 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde ayda 537,14 TL/Ay,3 ayda1.611,42 TL, engelli bakımı aylığı olarak da 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde ayda805,71 TL/Ay, 3 ayda 2.417,13 TL  tutarında ödeme yapılması söz konusudur.  Ödeme miktarı, memur maaş katsayısı değiştikçe değişmekte ve dolayısıyla artmaktadır.

9-)Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylıkları ile süreli raporu bulunanlardan rapor süresi sona erdiği halde yeni rapor getirmemiş olanların aylıkları geçici olarak durdurulmaktadır.

Kişilerin bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki ilgili Vakfa başvurmaları ve  muhtaçlığının devam ettiğinin Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmesi ile rapor süresinin dolduğu tarihten itibaren bir yıl içinde yeni rapor getirilmesi hallerinde geçici olarak durdurulmuş olan aylıklar, durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenmektedir.

10-)Engelli aylığı veya engelli bakımı aylığı ya da engelli yakını aylığı; ölüm, feragat, engelli yakını aylığında engellinin 18 yaşını tamamlaması, 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin veya aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ya da aylığın engelli için kullanılmadığının tespit edilmesi. Türk vatandaşlığından çıkarılma ya da Türk vatandaşlığı muhafaza edilmeksizin yabancı memleket uyruğuna girilmesi, süreli raporu bulunanlar için rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl içinde Vakfa teslim edilmemesi, aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenler için bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa başvurulmaması, aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, yazı dizimizin ikincisinde 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 ncı maddelerinde  belirtilen nedenlerle veya nafaka almakta olması ya da hane içinde kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olması sebebiyle aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi, nafaka alabilecek olması ya da muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde hane içinde kişi başına düşen gelir elde edebilecek olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi hallerinden birinin ortaya çıkmasında kesilmektedir.

Aylığı kesilenler, yeniden aylık almak üzere başvurduklarında bu başvuruları yeni başvuru olarak değerlendirilmektedir.

11-)Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığının tespit edilmesi durumunda, ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süreyi kapsamak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından borç tahakkuk ettirilerek takip ve tahsili sağlanmaktadır.

Hak sahibinden tahsili imkanının kalmadığı durumlarda, tahakkuk eden borç, aylığın ödenmesinde kasıt, kusur veya ihmali olduğu tespit edilenlerden müteselsilen tahsili yoluna gidilmektedir.

Engellilerimize ve ailelerine engelsiz bir yaşam dileğiyle…

İş, Sosyal Güvenlik ve İşkur konularındaki sorularınız beklenmektedir.
[email protected]   0(532)406 87 79

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı