Kıdeme saygı!

İstatistiklerle Yaşlılar, 2015

 TR82 (KUZKA) Bölgesini oluşturan Kastamonu, Sinop ve Çankırı, 2015 verilerine göre de Türkiye’nin yaşlı nüfus bakımından en yüksek orana sahip ilk üç ili olma özelliğini korudu.

Kalkınma konusunda bu kıdeminin tam zıttı bir noktada bulunan TR82 illeri, “Yaşlılara Saygı Haftası’nın başladığı bu günde kıdemlerine saygı gösterilmesini beklemeye devam ediyor!

 

TÜİK, “İstatistiklerle Yaşlılar – 2015” bültenini dün yayınladı.

TR82 (KUZKA) Bölgesini oluşturan Kastamonu, Sinop ve Çankırı, 2015 verilerine göre de Türkiye’nin yaşlı nüfus bakımından en yüksek orana sahip ilk üç ili olma özelliğini korudu.

Yaşlı nüfusun en yüksek oranda bulunduğu il, %18,1 ile Sinop oldu. Sinop’u %16,8 ile Kastamonu ve %15,7 ile Çankırı izledi.

Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş’ın bu çalışmayla ilgili paylaşımı şöyle:

 

Ülkemizde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılında %8,2’ye yükseldi

Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun %43,8‘ini erkek nüfus, %56,2’sini kadın nüfus oluşturdu. 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kastamonu’da yaşlı nüfus oranı %16,8, Çankırı’da %15,7 ve Sinop’ta %18,1 olmuştur.

Dünya nüfusunun 2015 yılında %8,5’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %30,4 ile Monako, %26,6 ile Japonya ve %21,5 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Yaşlı bağımlılık oranında bölge illerimiz Sinop, Kastamonu ve Çankırı ilk üç sırada yer aldı

Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. Türkiye’de 2014 yılında 100 çalışanın bakması gereken yaşlı sayısı 11,8 iken bu oran 2015 yılında 12’ye yükselmiştir. Bölge illerimizin üçünün de yaşlı bağımlılık oranı, Türkiye ortalamasının çok üstünde olup 2015 yılında yaşlı bağımlılık oranı Kastamonu’da %25,4, Çankırı’da %23,8 ve Sinop’ta %28,2 oldu. Yaşlı bağımlılık oranı sıralamasında 81 il içerisinde Sinop birinci, Kastamonu ikinci ve Çankırı üçüncü sırada yer almaktadır.

En yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, nüfusun tek yaşa göre sıralandığında ortada kalan yaş olup, nüfusu iki eşit parçaya böler. Alttaki genç, üsteki yaşlı nüfus grubunda birbirine eşit sayıda kişi bulunur. Türkiye’nin 2015 yılındaki ortanca yaşı 31,0 olarak hesaplanmıştır. Ortanca yaş illere göre değişiklik göstermektedir. En yüksek ortanca yaşa sahip ilk il 2015 yılında, 39,3 ile Sinop olurken Kastamonu 38,3 ile üçüncü ve Çankırı 37,0 ile on birinci olmuştur. En düşük ortanca yaşa sahip ilk üç il ise 2015 yılında, 19,3 ile Şanlıurfa, 19,5 ile Şırnak ve 20,3 ile Ağrı oldu.
Yaşlı nüfus oranı en yüksek il Sinop

Yaşlı nüfusun en yüksek oranda bulunduğu il, %18,1 ile Sinop oldu. Sinop’u %16,8 ile Kastamonu ve %15,7 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise %3,1 ile Hakkâri ve Şırnak oldu. Bu illeri %3,3 ile Van ve %3,7 ile Şanlıurfa izledi.
Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 293 yaşlı olduğu görüldü

Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2015 yılında 5 bin 293 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul (675 kişi), İzmir (236 kişi) ve Ankara (234 kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla Ardahan (3 kişi), Bayburt (6 kişi) ve Bilecik (7 kişi) oldu. 2015 yılında Kastamonu’da 90 yaşın üzerinde 1 057 kişi yaşarken, Sinop’ta 748 ve Çankırı’da 444 kişi bulunmaktadır. 

Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun %41,2’si ilkokul mezunu, %4,1’i ortaokul veya dengi okul mezunu, %4,9’u lise veya dengi okul mezunu, %4,7’si yüksekokul veya fakülte mezunu iken 2014 yılında ilkokul mezunu olanların oranı %42,1’e, ortaokul veya dengi okul mezunu olanların oranı %4,3’e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı %5,2’ye, yüksekokul veya fakülte mezunu olanların oranı ise %5,1’e yükseldi. Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı %12,9 iken yaşlı kadınların oranı %50,5 oldu

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2015 yılında %1,2’sinin hiç evlenmemiş, %83,2’sinin resmi nikahla evli, %2,8’inin boşanmış, %12,9’unun eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,6’sının hiç evlenmemiş, %43,8’inin resmi nikahla evli, %3,1’inin boşanmış, %50,5’inin ise eşi ölmüş olduğu görüldü. 

Tek kişilik hanehalklarının %45,8’ini yaşlılar oluşturdu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkları içindeki oranı %45,8 oldu. Tek başına yaşayan yaşlıların %76,5’ini kadınlar, %23,5’ini ise erkekler oluşturdu.

Obez yaşlıların oranı arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2008 yılında obez yaşlıların oranı %23,1 iken bu oran 2014 yılında %26,2’ye yükseldi. Yaşlılardaki obezlik cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha obez olduğu görüldü. Obez olan yaşlı erkeklerin oranı 2014 yılında %17,7 iken yaşlı kadınların oranı %32,8 oldu.

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti

Ölüm nedeni istatistiklerine göre 2014 yılında ölen yaşlıların %46,7’si dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %16,9 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise %12,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılında %4 oldu

Ölüm nedeni istatistiklerine göre 2010 yılında alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların oranı %2,7 iken bu oran 2014 yılında %4’e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyet bazında incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2010 yılında erkeklerde %2,2, kadınlarda %3,3 iken bu oranlar 2014 yılında erkeklerde %3,2, kadınlarda %4,7’ye yükseldi.

Yaşlı yoksulluk oranı 2014 yılında %18,3 oldu

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2014 yılında Türkiye geneli için %21,8 iken bu oran yaşlı nüfus için %18,3 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde artış kadınlarda düşüş olduğu gözlendi. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2012 yılında %17,7 iken bu oran 2014 yılında %18,3’e yükseldi. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2012 yılında %19,4 iken bu oran 2014 yılında %18,2’ye düştü.

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,5 oldu

Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,5 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %19,3 iken yaşlı kadın nüfusta %5,4 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise %2,1 olduğu görüldü.

Çalışan yaşlı nüfusun %74,1’i tarım sektöründe yer aldı

İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %74,1’inin tarım sektöründe, %18,9’unun ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı düştü

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2014 yılında %62,8 iken bu oran 2015 yılında %56,8’e düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyet bazında incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı erkeklerin %53,4’ü, yaşlı kadınların ise %59,5’i mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşlılık döneminde bireylerin mutluluk kaynağı %66,8 ile aileleri oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre yaşlı bireylerin 2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı %66,8 ile aileleri oldu. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı ise %16,5 ile çocukları oldu.

Genel sağlık durumundan memnun olan yaşlı bireylerin oranı düştü

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı %47,5 iken bu oran 2015 yılında %45,6’ya düştü.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı arttı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2014 yılında %5 iken 2015 yılında %5,6’ya yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2015 yılında %8,8 iken yaşlı kadınların oranı %2,8 oldu.