ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKET VASITASIYLA YADA ŞİRKET OLMAKSIZIN ÇALIŞAN HEKİMLERİN SİGORTALILIĞI

Hekimler serbest meslek icra etmek suretiyle veya tek ya da birlikte ortağı olduğu şirket vasıtasıyla sağlık hizmeti verebilmektedir. Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmet sözleşmesi imzalamış olan özel sağlık hizmet sunucusu durumundaki özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık hizmeti sunan hekimin sigortalılığı ele alınmıştır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 6645 sayılı Kanunla yapılan ve 23 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikle;

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından SGK’na bildirilen hekimlerden SGK’nca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere,

  1. a) İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve Tababet ve ŞuabatıSan’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,
  2. b) Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve bir üst paragrafta sözü edilen Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini SGK’nca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli SGK tarafından karşılanacağı,

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-b maddesi (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında sigortalı sayılacağı, ancak, 23 Nisan 2015 tarihinden önce 4/1-a maddesi (eski SSK’lı) kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin hakların saklı olduğu düzenlenmiştir.

Bahsi geçen düzenleme konusunda SGK tarafından 2 (iki) genelge, 2 (iki) de genel yazı çıkarılmıştır. Bunlar; 22/02/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik yapan 03/07/2015 tarihli ve 2015/19 sayılı, 18/06/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı genelgeler ile 24/05/2016 tarihli ve 2964528 sayılı, 01/09/2020 tarihli ve E.10300024 sayılı genel yazılardır.

1-)SGK ile “Sağlık Hizmet Satın Alım Sözleşmesi” imzalamış olan özel sağlık hizmet sunucusu durumundaki özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından hekimin tek  veya birlikte ortağı olduğu şirket arasında hizmet alım sözleşmesi imzalanması ve imzalanan bu sözleşmede hekimin tek başına ya da birlikte ortağı bulunduğu şirketteSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-a (eski SSK’lı) kapsamında sigortalı olacağı hususunda hüküm bulunması, bunun yanında hekimle şirket arasında hizmet akdi/iş sözleşmesi düzenlenmiş olması,

SGK ile sözleşme imzalamış olan özel sağlık hizmet sunucusu durumundaki özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait özel sağlık kurum ve kuruluşlarına verilen sağlık hizmeti karşılığında şirket adına fatura düzenlenmiş ve fatura bedeli şirket adına ödenmiş bulunması,

Bu durumda sağlık hizmeti bedeli, A Sağlık Hizmeti … Ltd. Şti.’nin düzenleyeceği fatura karşılığında şirkete ödenmekte olması nedeniyle, Doktor B’nin, işsizlik sigortası primi kesilmeden, 13 no.lu belge ile 4/1-a sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

2-) Hekimin,SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusu durumunda olan özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait özel sağlık kurum ve kuruluşlarınaaralarında yapılmış olan hizmet alım sözleşmesine binaen şirket vasıtasıyla değil de serbest olarak hizmet vermesi, hekimin serbest meslek makbuzu düzenlemiş bulunması ve ödemenin hekim adına yapılmış olması veya,

3-)SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusu durumunda olan özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait özel sağlık kurum ve kuruluşlarına aralarında yapılmış olan hizmet alım sözleşmesine binaen hekimin tek veya birlikte ortağı olduğu şirket vasıtasıyla hizmet verilmesi, bu sözleşmede hekimin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-b maddesi (eski Bağ-Kur’lu) kapsamındasigortalı olacağının yazılması veyasigortalılık konusunda herhangi bir hüküm bulunmaması, şirket adına fatura düzenlenmesi ve ödemenin şirkete yapılması, ayrıca hekimle şirket arasında hizmet akdi/iş sözleşmesi bulunmaması,

Hallerinde, burada bahsi geçen hekim, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (eski Bağ-Kur’lu) olarak sigortalı sayılacağından, hekim için Sosyal Güvenlik Kurumuna bu kapsamda bildirimlerinin  yapılması icap etmektedir.

Bu konularda en az sorunun yaşanması dilek ve beklentimizle….

 

İş, Sosyal Güvenlik ve İşkur konularındaki sorularınız beklenmektedir.
[email protected]   0(532)406 87 79

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı